ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ


1.  Διαταραχή ανάγνωσης (Δυσλεξία)

Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ανάγνωση παρά το φυσιολογικό επίπεδο νοημοσύνης, την επαρκή σχολική εκπαίδευση και τις κοινωνικο – πολιτισμικές ευκαιρίες. Πιστεύεται ότι τα προβλήματα στην ανάγνωση οφείλονται, συχνά, σε διαταραχές λόγου, κυρίως φωνολογικού τύπου και είναι πιο συχνά στα αγόρια. Συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν νωρίς κατά την προσχολική ηλικία, αλλά συνήθως αναγνωρίζεται αργότερα, κατά την ένταξη στο δημοτικό.

Η έρευνα κατά τα τελευταία χρόνια έδειξε ότι τα παιδιά με προβλήματα ομιλίας και φωνολογικής επεξεργασίας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας στη σχολική μάθηση, ενώ εκείνα που αποδίδουν καλά σε δοκιμασίες φωνολογικής ενημερότητας εξελίσσονται σε καλούς αναγνώστες και η εκπαίδευση στη φωνολογία έχει θετική επίδραση στην κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης.

Η διαταραχή ανάγνωσης συνοδεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις από προβλήματα στην ορθογραφία (δυσορθογραφία), τα οποία αποδίδονται στην αδυναμία του παιδιού να σκεφτεί τη φωνολογική δομή των λέξεων και στη φτωχή γνώση των ορθογραφικών κανόνων.
2.   Διαταραχή γραπτής έκφρασης

Η διαταραχή γραπτής έκφρασης χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλότερες δεξιότητες έκφρασης στον γραπτό λόγο σε σύγκριση με το αναμενόμενο για την ηλικία, το νοητικό επίπεδο του παιδιού και την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Το γραπτό κείμενο παρουσιάζει λάθη γραμματικής, ορθογραφίας και στίξης, φτωχή οργάνωση παραγράφων και φτωχό γραφικό χαρακτήρα. Η διαταραχή συνυπάρχει, συχνά, με διαταραχή ανάγνωσης και άλλες δυσκολίες μάθησης.

3.  Διαταραχή μαθηματικών

Η διαταραχή μαθηματικών (δυσαριθμησία) αναγνωρίζεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη και επαρκή σχολική εκπαίδευση και εκδηλώνεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με διαταραχή ανάγνωσης.

Τα παιδιά διαθέτουν εκ γενετής την αίσθηση της ποσότητας, η οποία αποτελεί τη βάση για την ταχύτατη ανάπτυξη, κατά την προσχολική ηλικία, της έννοιας του αριθμού. Κατά την ένταξη στο σχολείο διαθέτουν τις βάσεις για την εκμάθηση της αριθμητικής. Στα παιδιά με διαταραχή μαθηματικών παρατηρείται απόκλιση από το φυσιολογικό διαφορετικών δεξιοτήτων, όπως στην κατονόηση και ονομασία μαθηματικών όρων, στην αποκωδικοποίηση των προβλημάτων σε πράξεις, στην αναγνώριση και ανάγνωση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στις δεξιότητες προσοχής, στην κατανόηση της μαθηματικής ακολουθίας και στην αρίθμηση. Οι δυσκολίες αριθμητικής στα παιδιά με διαταραχή ανάγνωσης αποδίδονται στις δυσκολίες λόγου.

ΠΗΓΕΣ: Διαδίκτυο
Παπαγεωργίου Β.Α., (2005), Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη