ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

TEACCH – Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας

Το TEACCH αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία.

ΜΑΚΑΤΟΝ – Πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνίας και λόγου

Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

PECS – Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων

Eίναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. Το πρωτόκολλο του PECS εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας με την έννοια, ότι πρώτα διδάσκει στον εκπαιδευόμενο πώς να επικοινωνήσει ή ποιες είναι οι βασικές αρχές επικοινωνίας.

Intensive Interaction – Εντατική Αλληλεπίδραση

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία μέθοδος που σχεδιάστηκε για να αναπτύξει και να προωθήσει κοινωνικές και επικοινωνιακές συνθήκες σε άτομα με ελλείμματα στις παραπάνω δεξιότητες. Είναι μία εξαιρετικά ευέλικτη μέθοδος που μπορεί να προσαρμοστεί σε εξατομικευμένες ανάγκες και απευθύνεται σε ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας ή ποσοστού δυσκολίας. Βασίζεται στην αναπτυξιολογία και συγκεκριμένα στον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο το βρέφος από τη στιγμή της γέννησης χτίζει τις παραπάνω δεξιότητες, όχι μόνο του, αλλά παρέα με τους βασικούς του φροντιστές, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του

SIMATA – Signs Make me Talk

Τα SIMATA είναι μια μέθοδος παρέμβασης στην αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία.  εφαρμόζονται από το παιδί και τον θεραπευτή και σχετίζονται άμεσα με την τοποθεσία της άρθρωσης και την παραγωγή του κάθε φθόγγου. Παρέχουν εξωγενή ακουστικά, οπτικά (αναπαράσταση του φθόγγου ως προς τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του), απτικά (αγγίζουν τη θέση άρθρωσης και ακολουθούν τον τρόπο, για παράδειγμα δόνηση) και ιδιοδεκτικά (προκαλούμε αργή και παρατεταμένη άρθρωση για να προσφέρει πρόσθετη ιδιοδεκτική πληροφόρηση) ερεθίσματα στην ελληνική γλώσσα.

Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Σε αντίθεση, η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας και στη συμπεριφορά του ατόμου

Πεξσε – Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας

Το Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας (Π.Εξ.Σ.Ε.) είναι πρόγραμμα έμμεσης θεραπείας λόγου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που δυσκολεύονται στο λόγο και /ή την επικοινωνία. Μετακινεί την εστίαση της λογοθεραπείας από το ιατροκεντρικό στο ψυχοκοινωνικό μοντέλο, συνδυάζοντας θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας με Εστίαση στη Λύση (Solution Focused Brief Therapy, SFBT) και Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (Parent Child Interaction, PCI), γεγονός που το καθιστά θεραπεία τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας.

Integrated Voice Therapy – Μέθοδος Φωνοθεραπείας Voicecraft

Φωνοθεραπεία σημαίνει θεραπευτική αποκατάσταση της φωνής από κάθε δυσκολία με την παραγωγή φωνής όπως βραχνάδα, φωνητική κόπωση, μειωμένη ένταση ή τονικό εύρος, αλλοιωμένη χροιά, δυσκολία προβολής και άλλες δυσκολίες παραγωγής ήχου λόγω μετεγχειρητικού τραυματισμού του λαρυγγικού μηχανισμού ή από νευρολογικά αίτια. Η φωνοθεραπευτική αποκατάσταση της φωνής διαφέρει ριζικά από την καλλιτεχνική φωνητική εκπαίδευση διότι έχει στόχο την θεραπευτική επαναφορά της διαταραγμένης φωνής και όχι την αισθητική απόδοση της φωνής.

ABA – Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis – ABA) είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τις αρχές και τεχνικές της συμπεριφοράς, της μάθησης και του κινήτρου και τις εφαρμόζει σε προβλήματα κοινωνικής σημασίας. Σκοπός είναι η βελτίωση της ζωής του ατόμου.

Social Stories – Κοινωνικές ιστορίες

Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο. Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό, για τη διευκόλυνση της κατανόησής του από το άτομο στο οποίο απευθύνεται.